Regulamin

 

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego​​ pod adresem​​ www.zuzannanowakdietetyk.pl

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sprzedawca/Usługodawca –​​ Zuzanna Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zuzanna Nowak Dietetyka Holistyczna​​ z siedzibą przy ul.​​ Kwiatkowskiego 18c/9 Katowice 40-824​​ , NIP:​​ 6342986510, REGON:​​ 387831876​​ , zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzysta z innych Usług sklepu Internetowego.

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, które korzystają ze Sklepu.

 • Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.

 • Sklep Internetowy lub Sklep– sklep internetowy dostępny pod​​ www.zuzannanowakdietetyk.pl​​ za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.

 • Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), dokumenty elektroniczne.

 • Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.

 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.

 • Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego lub Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 • Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • Zamówienie– czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych lub Produktów ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów.

 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 • Operator płatności 

  • Przelewy24 – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP: 781-173-38-52.

  • PayU – spółka akcyjna PayU z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399 , NIP: 7792308495 .

 • Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

 • System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet). 

2. Postanowienia Ogólne

 • Sklep internetowy jest​​ dostępny w domenie​​ www.zuzannanowakdietetyk.pl​​ prowadzony przez​​ Zuzanna Nowak Dietetyka Holistyczna​​ z siedzibą przy ul.​​ Kwiatkowskiego 18c/9 Katowice 40-824​​ , NIP:​​ 6342986510, REGON:​​ 387831876​​ zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty i Produkty Cyfrowe;

  • procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 • Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 • Każdorazowo, gdy w Regulaminie jest mowa o Produkcie oznacza to Produkt, Usługę lub Produkt Cyfrowy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 • Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

 • Ceny​​ w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto​​ (uwzględniają podatek VAT jeśli Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT).

 • Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 • W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności do:

  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;

  • Nierozsyłania i nie umieszczane w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

  • Korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

  • Korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowania;

  • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu do innych celów niż osobistego użytku.

 • Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

 • Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta klient powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy. Klient może złożyć zamówienie zakładając konto Użytkownika, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie.

3. Wymagania techniczne

 • Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

 • Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

  • dostęp do Internetu

  • standardowy system operacyjny

  • standardowa przeglądarka internetowa

  • posiadanie aktywnego adresu e-mail

 • Warunkiem skorzystania z e-booków i materiałów elektronicznych:

  • dostęp do Internetu,

  • standardowy system operacyjny,

  • standardowa przeglądarka internetowa,

  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 • Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.​​ Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych​​ osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

 • Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt IX Polityka Prywatności.

 • Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.

 • Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

4 Składanie, realizacja i dostarczanie zamówień

 • W celu zakupu Produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  • kliknąć w przycisk „Kup teraz”,

  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za E-book jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt

 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 • Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego ściągnąć Produkt.

 • Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

5. Korzystanie z produktu

 • Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 • Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest spełnienie wymagań zawartych w sekcji „Wymagania techniczne” niniejszego regulaminu.

 • W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem​​ zuzja.nowak@gmail.com

 • W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z materiału, a w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie Produktu. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnej umowy ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

6 Odstąpienie od umowy

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 • Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

 • Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  • jeśli Użytkownik wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia;

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.;

  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  • dostarczania prasy;

  • usług w zakresie gier hazardowych.

7 Reklamacje

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221​​ Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

 • Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:​​ zuzja.nowak@gmail.com

 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub platformy kursowej) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 • Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 • Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

8 Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 • Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni​​ roboczych​​ od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików​​ cookies dostępnej pod adresem: www.zuzannanowakidetetyk.pl/polityka-prywatnosci

10 Prawa autorskie

 • Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne,​​ gotowe jadłospisy) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 • Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 • Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

 • Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

  • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12 Postanowienia końcowe

 • Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie​​ Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 • Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2021r.

 

Facebook